詳 細

 • Epifania pustki. Wizja pieknej smierci w Hojo no umi Yukio Mishimy (1925-1970). (Literatura. Jlzyk I Kultura Japonii)

  Joanna Wolska-Lenarczyk
  Krakow, <Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego> 262 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788323336136   R172243

  Niniejsza ksi??ka jest po?wi?cona analizie tetralogii Hojo no umi znanego I cenionego na ?wiecie pisarza japo?skiego Yukio Mishimy (1925-1970). Tetralogia stanowi opus magnum, a zarazem testament literacki pisarza, ktory mi?o?nikom literatury japo?skiej znany jest nie tylko ze swej tworczo?ci literackiej, lecz tak?e dzi?ki kontrowersyjnej samobojczej ?mierci (seppuku). Ksi??ka, ktora stanowi pierwsz? powa?n? analiz? naukow? tetralogii w polskiej literaturze przedmiotu, skierowana jest przede wszystkim do japonistow I literaturoznawcow, z powodzeniem jednak mo?e si?gn?? po ni? ka?dy zainteresowany tworczo?ci? oraz zagadk? ?mierci Yukio Mishimy. Czytaj?c to wnikliwe studium, mo?emy lepiej zrozumie? niezwyk?? panoram? dwudziestowiecznej Japonii, w ktorej jednostka zatraca sw? to?samo??, a jedyn? warto?ci? estetyczno-etyczn? w zdegradowanym ?wiecie, umo?liwiaj?c? jednostce egzystencj?, jest wizja ,,pi?knej ?mierci`, z ktor? europejski czytelnik nie potrafi si? zgodzi?. Z interpretacji autorki wynika, ?e przes?anie Hojo no umi jest pesymistyczne. Ale te? g??boko poruszaj?ce, poniewa? Mishima w tym ostatnim dokonaniu swego pisarskiego ?ycia okazuje si? bezwzgl?dnym demaskatorem, obna?aj?cym pustk? moraln? powojennej egzystencji w Japonii. Oceniam, ?e Epifania pustki… jest nadzwyczaj trafn?, g??bok? I subteln? interpretacj? tetralogii Mishimy jako swoistego traktatu nie tylko o umieraniu - jak napisa?a autorka - lecz tak?e o ideologii warunkuj?cej ?ycie w kr?gu warstw wy?szych w Japonii XX wieku. Nie mam w?tpliwo?ci, ?e zas?uguje na uwag? jako du?e osi?gni?cie badawcze, ale te? jako kompendium wiedzy o dwudziestowiecznej literaturze, o estetyce wykszta?conej w epoce rz?dow arystokracji I o ideologii ,,ducha samurajskiego`, stanowi?cej wa?ny sk?adnik my?lenia, odczuwania I postaw nawet wspo?czesnych Japo?czykow. Z recenzji prof. Miko?aja Melanowicza.

  価格(税込み)    \5,830
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。