詳 細

 • Japonizacja. Anime I jego polscy fani. (Seria Kontinuum)

  Piotr Siuda, Anna Koralewska
  Gda?sk, <Katedra Wydawnictwo Naukowe> 347 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788363434175   R172244

  "Ksi??ka Piotra Siudy I Anny Koralewskiej to proba wyja?nienia fenomenu seriali anime w kontek?cie popularno?ci, jak? ciesz? si? w samej Japonii, ale przede wszystkim w ?wiecie Zachodu, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem Polski. Popularno?? ta przek?ada si? na wytworzenie si? specyficznej subkultury fanow, ktorzy aktywnie w??czaj? si? w promocj? poszczegolnych seriali oraz w ich jako?ciowe oblicze, t?umacz?c we w?asnym zakresie ?cie?ki dialogowe I tworz?c napisy do filmow (cz?sto z pogwa?ceniem restrykcyjnie rozumianych praw autorskich). Oznacza to, ?e fani przestaj? by? jedynie typowymi konsumentami dzie?a filmowego, ale tak?e wspo?tworcami z?o?onego fenomenu, jakimi s? seriale anime. Umo?liwia to wspo?czesna technologia ? dzi? ka?dy u?ytkownik komputera mo?e edytowa? filmy na w?asnym sprz?cie. Powodzenie projektow przygotowywanych przez fanow jest wspo?cze?nie powszechn? praktyk? ? tak?e w Polsce. Fani przygotowuj? napisy do seriali anime, edytuj? filmy I publikuj? w sieci wyniki swej pracy. Co rownie istotne ? dzi?ki sieci u?ytkownicy ch?tnie komentuj? wyniki takiej pracy edytorskiej I dziel? si? spostrze?eniami na temat jako?ci napisow tworzonych przez fanow. […] Szczegoln? rol? w rozwa?aniach zawartych w ksi??ce stanowi? rozdzia?y dotycz?ce polskich fansuberow ? ich swoisto?ci, tworzenia subkultury I zachowa? ?wiadcz?cych o pasji, z jak? wykonuj? swoje dzie?a (cz?sto traktowane niemal w kategoriach specyficznego pos?annictwa). […] . Wyniki badania w?asnego nad polsk? subkultur? fansubersk? stanowi? o warto?ci omawianego dzie?a ? jest ono oryginalnym wk?adem w refleksj? naukow? na polu socjologii I kulturoznawstwa. Dokonano tu badania drog? wywiadow z fanami anime, wypowiadaj?cymi si? na ro?norodne tematy zwi?zane z funkcjonowaniem subkultury fansuberskiej, filozofi? daru I wymiany, akcjami wymieniania si? filmami przez fanow, dylematami moralnymi, kwestiami stosunku do praw autorskich, konstytuowania si? wirtualnej wspolnoty wraz z wytwarzaniem si? mechanizmow nagrod I negatywnych sankcji wobec tych, ktorzy przejawiaj? zachowania dewiacyjne".

  価格(税込み)    \4,620
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。