詳 細

 • Pisma wszystkie. Powie?ci. Emancypantki. Tomy I-II./ opracowanie I wst?p: Tomasz Sobieraj. (Seria <B. POWIE?CI>)

  Boles?aw Prus
  Warszawa-Lublin, <Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wyd. Episteme> 684 c. hard

  2015 年   ISBN  9788365172037   R179326

  Emancypantki, najobszerniejsza powie?? Boles?awa Prusa, publikowana by?a (z przerwami) w odcinkach na ?amach ?Kuriera Codziennego” od 31 grudnia 1890 do 11 pa?dziernika 1893 roku. W grudniu tego? roku wydano j? ksi??kowo. ?W tomie 1. Utworu […] przedstawi? Prus histori? Karoliny Latter, czterdziestokilkuletniej w?a?cicielki renomowanej pensji dla dziewcz?t w Warszawie, kobiety zmagaj?cej si? zarowno z problemami menopauzy, jak I z coraz powa?niejszymi k?opotami finansowymi w prowadzeniu placowki. […] ?wiadkiem zbli?aj?cego si? upadku pensji uczyni? Prus osiemnastoletni? Madzi? Brzesk?, by?? pensjonark?, pe?ni?c? funkcj? damy klasowej, m?od?, nadwra?liw? dziewczyn?, uznawan? za istot? rozbrajaj?co naiwn?, ktora pod wp?ywem k?opotow swojej prze?o?onej zacz??a zastanawia? si? nad ?yciem I jego prawami, doznaj?c ??witania my?li”.[…] Ca?a powie?ciowa biografia tej postaci ? wykreowanej przez Prusa na idea? kobieco?ci, na istot? o prostym, acz wielkim sercu ? sta?a si? dla Prusa jednym z fundamentow do sformu?owania najwa?niejszych uogolnie? natury egzystencjalnej I etycznej. W tomie 2 powie?ci zmienia si? czasoprzestrze? fabu?y; rozpoczyna si? kolejne wa?ne stadium dojrzewania g?ownej bohaterki. Prus osi?gn?? wy?yny artyzmu w obrazach z ?ycia prowincjonalnego miasteczka, objawi? si? w nich jako wytrawny humorysta, potrafi? po??czy? zmys? satyryczny z refleksj? egzystencjaln? I z g??bi? analizy psychologicznej, godzi? spojrzenie pe?ne u?miechu z podej?ciem odkrywaj?cym tragizm ludzkich losow” (ze Wst?pu prof. Tomasza Sobieraja).

  Pierwszy I drugi tom Emancypantek (wydany w jednym woluminie) oprocz Wst?pu zawiera bibliografi?, not? edytorsk? do ca?ej powie?ci oraz odmiany tekstu, a tak?e indeks nazwisk.

  価格(税込み)    \7,260
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。