詳 細

 • Ekranowe ?ycie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym. (Seria Filmoznawcza Nr.25)

  Czaja J.
  Poznan, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.Adama Michiewicza 410 c. pap.

  2018 年   ISBN  9788323233572   R180136

  W spo?ecznej ?wiadomo?ci powstanie warszawskie funkcjonuje w du?ej mierze jako mit heroiczno-martyrologiczny ? zespo? okre?lonych symboli, sensow I znacze? przypisywanych temu wydarzeniu. Kino o tematyce powsta?czej z jednej strony sytuuje si? wobec mitu powstania, stworzonego przez zbiorow? wyobra?ni? I utrwalanego w spo?ecznej ?wiadomo?ci kolejnych pokole? Polakow, mitu w okre?lony, zmienny historycznie sposob podlegaj?cego presji, modyfikacjom na skutek zewn?trznych uwarunkowa? politycznych I kulturalnych. Z drugiej strony, ze wzgl?du na mitotworczy charakter filmu jako medium, kino samo w jakim? stopniu kreuje ow mit, tworzy spo?eczne wyobra?enie faktu historycznego, cz?sto symbolizuj?c I metaforyzuj?c jego przedstawienia.

  Ksi??ka koncentruje si? na charakterystyce zmian zachodz?cych w przedstawianiu tematyki powsta?czej zarowno w okresie PRL-u, jak I po prze?omie ustrojowym, wp?ywach uwarunkowa? politycznych, kulturowych, technologicznych na filmowy obraz powstania warszawskiego. Specyfika tematu sprawia bowiem, ?e analizowane filmy nierzadko wi?cej ni? o samym wydarzeniu historycznym, do ktorego si? odwo?uj?, mowi? o czasie, w ktorym zosta?y zrealizowane.

  価格(税込み)    \6,490
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。