詳 細

 • Kino ko?ca wieku. (Historia Kina. Tom 4)

  Lubelski Tadeusz, Iwana Sowi?ska, Rafal Syska (red.)
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 1374 c. hard

  2019 年   ISBN  9788324231294   R182986

  Kino ko?ca wieku to czwarty tom wielotomowej Historii kina, przygotowanej I zredagowanej dla wydawnictwa Universitas przez zespo? badaczy z Uniwersytetu Jagiello?skiego. Po Kinie niemym (2009), Kinie klasycznym (2011) I Kinie epoki nowofalowej (2015) przedmiotem omowienia sta? si? okres dwu dekad, zamykaj?cy dwudzieste stulecie. Epoka ta nie ma wprawdzie odr?bnego, wyrazistego charakteru, ktory pozwoli?by j? okre?li? jednym celnym terminem, stanowi jednak intryguj?cy tygiel przemian; zamykaj?c ≪wiek kina≫, otwiera jednocze?nie epok? ≪nowej widzialno?ci≫, ktorej najwa?niejszych parametrow nie jeste?my na razie w stanie przewidzie?. Trzydziestu trzech autorow z czo?owych polskich (I dwoch zagranicznych) o?rodkow filmoznawczych stworzy?o wszechstronn? charakterystyk? tego okresu. Otwieraj? j? dwa rozdzia?y ogolne: pierwszy przedstawia ≪planet? Hollywood≫ ? zestaw nowych sposobow produkcji I rozpowszechniania filmow, dominuj?cy w czasach globalizacji; drugi ? estetyk? postmodernizmu, ktory wydawa? si? wiod?cym nurtem epoki, z dzisiejszej perspektywy utraci? jednak wi?kszo?? operacyjnych walorow, jakie mu niegdy? przypisywali?my. Pozosta?e dwadzie?cia trzy rozdzia?y zawieraj? omowienie wszystkich najwa?niejszych zjawisk kina okresu 1981?2000: od tzw. Reaganomatografii, czyli kina ameryka?skiego lat 80., przez coraz pot??niejsze kinematografie azjatyckie I po?udniowoameryka?skie, po skromniejsze, omawiane tu po raz pierwszy ? krajow ba?tyckich czy Afryki Subsaharyjskiej. Ca?o?? uk?ada si? w opowie?? o fascynuj?cej dziedzinie, rozpoznanej, ale otwieraj?cej si? na nieznan? przysz?o??.

  価格(税込み)    \10,450
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。