詳 細

 • Potyczki z polszczyzn?. Poradnik j?zykowy PWN.

  Ko?odziejek, Ewa
  Warszawa, Wyd-wo Naukowe PWN 536 c. pap.

  2019 年   ISBN  9788301204587   R185409

  No, co tam? Smartphone czy smartfon? Profilu czy profila? Te?? czy ?wiekier? Ministra czy ministerka? W ?rod? czy we ?rod?? Na potrzeby czy dla potrzeb? Zg?o?ni?, pog?o?ni?, pog?o?ni?? Zbior felietonow po?wi?conych trudnym albo k?opotliwym zagadnieniom wspo?czesnej polszczyzny. Ich dobor wynika z wieloletnich obserwacji zachowa? j?zykowych Polakow ? autorka jest pracownikiem poradni j?zykowej Instytutu Polonistyki I Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczeci?skiego. Od lat prowadzi rownie? rubryk? po?wi?con? poprawno?ci j?zykowej w ?Kurierze Szczeci?skim”. W ka?dym z felietonow autorka zwi??le, a zarazem ciekawie I wnikliwie portretuje wybrany problem j?zykowy, zg?oszony przez internaut? lub czytelnika. Staranny wybor pyta?, przyst?pna forma odpowiedzi oraz przejrzysty uk?ad sprawiaj?, ?e poradnik ten mo?e by? cenn? pomoc? w pog??bieniu wiedzy o bogactwie naszego j?zyka ojczystego.
  Zbior zawiera 253 felietony, ktore powsta?y dzi?ki pytaniom dociekliwych u?ytkownikow j?zyka, zaprezentowane w ksi??ce zagadnienia podzielono na rozdzia?y dotycz?ce etykiety j?zykowej, znaczenia s?ow, gramatyki, odmiany nazw w?asnych, s?owotworstwa, zwi?zkow sk?adniowych I frazeologicznych oraz ortografii, interpunkcji I wymowy, ksi??ka jest opatrzona indeksem omowionych form j?zykowych. Ksi??ka przeznaczona jest dla ka?dego, kto czuje potrzeb? poprawnego wyra?ania si?, a nie ma czasu na poszukiwania podpowiedzi w wielu miejscach.
  ?Praca w poradni j?zykowej pozwala dostrzec ogrom problemow nurtuj?cych u?ytkownikow j?zyka”.
  Ze wst?pu.

  価格(税込み)    \6,710
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。