詳 細

 • Nadawca I adresat w j?zyku japo?skim. W kr?gu semiotyki kulturowej I pragmatyki komunikacji. (Literatura, j?zyk I kultura Japonii)

  Bartosz T. Wojciechowski
  Krakow, <Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego> 263 c. pap.

  2011 年   ISBN  9788323332282   R187920

  Ksi??k? Bartosza T. Wojciechowskiego uwa?am za wa?ne dokonanie, prezentowane przy tym w sposob wielce satysfakcjonuj?cy poznawczo. Prezentacja zagadnienia, jego g??bokie uj?cie i umieszczenie go w szerokim kontek?cie zjawisk j?zykowych i innych komunikacyjnych zjawisk spo?ecznych daje nawet laikowi jasny, czytelny obraz i przyczynia si? do wzrostu poczucia znajomo?ci wa?nych faktow spo?eczno-kulturowych. To, co uwa?am za wyj?tkowo cenne w tej ksi??ce, zw?aszcza dla niejaponisty, to bardzo interesuj?ce, jasne i - jak si? zdaje - wyczerpuj?ce ukazanie stref i relacji komunikacyjnych w kulturze japo?skiej, daj?ce poczucie ogromu uwarunkowa?, ale jednocze?nie poczucie, ?e jest to mo?liwe do usystematyzowania i ogarni?cia. Niema?a w tym zas?uga wielkiej umiej?tno?ci autora w zakresie kategoryzacji zjawisk wewn?trzne- i zewn?trznoj?zykowych, ktor? to umiej?tno?? wielu (w?rod nich i ja) uwa?a za podstawow? dla badacza. Wida? tu zarowno tworcze stosowanie istniej?cych typologii, jak te? znaczn? zdolno?? wprowadzania w?asnych. Inspiruj?ce jest pokazywanie specyfiki zjawisk j?zykowych japo?szczyzny, zw?aszcza w aspekcie ich aksjologizacji: zawsze dziwi, nie tylko prostych u?ytkownikow j?zyka, ?e to, co wa?ne i wysoko oceniane u nas, tam bywa ?wiadectwem gorszego spo?ecznego przystosowania. Z recenzji prof. Dr. Hab. Jerzy Bralczyka.

  価格(税込み)    \5,390
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。