詳 細

 • Kanbun - tekst klasycznochi?ski w ?rodowisku j?zykowym japo?szczyzny. (Literatura, j?zyk I kultura Japonii)

  Dariusz G?uch
  Krakow, <Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego> 230 c. pap.

  2015 年   ISBN  9788323339724   R188223

  Monografia dr. Dariusza G?ucha jest po?wi?cona problematyce maj?cej fundamentalne znaczenie nie tylko dla lingwistyki japo?skiej, ale tak?e dla ca?ej lingwistyki wschodnioazjatyckiej. Dotyczy ona niezwykle charakterystycznego I zrelatywizowanego terytorialnie zjawiska, jakim jest wielowiekowa tradycja w percepcji tekstow klasycznochi?skich w japo?szczy?nie.

  Zagadnienie to nie byto dot?d obiektem obserwacji z takiej perspektywy, na jak? zdecydowa? si? w swoim opisie Autor, z tego powodu jego monografia ma wi?c niew?tpliwie charakter pionierski I w wielu miejscach odkrywczy. W ksi??ce zosta?y zarysowane pocz?tki I sam proces rozwoju tradycji kanbun kundoku, czyli oryginalnej, niemaj?cej pe?nej analogii nawet u najbli?szych wschodnioazjatyckich s?siadow japo?szczyzny - tzn. W korea?szczy?nie czy wietnamszczy?nie - procedury odczytu tekstu klasycznochi?skiego z jego jednoczesnym przek?adem, a raczej odwzorowaniem gramatyczno-leksykalnym w materii j?zykowej japo?szczyzny w warunkach zapo?redniczenia tego kontaktu przez zapis ideograficzny chi?szczyzny. To w?a?nie ten zapis staje si? obiektem ro?norakich dzia?a? interpretacyjnych filologa-czytelnika, autora glos, dopiskow I komentarzy, t?umacza I interpretatora, a tak?e kodyfikatora szyku I ekwiwalencji leksykalnej, ideograficzno-wyrazowej oraz klasycznochi?sko-klasyczno-japo?skiej.
  Na podstawie recenzji prof. Dr. hab. Romualda Huszczy.

  価格(税込み)    \5,940
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。