詳 細

 • ポーランド・カシューブ語大辞典 第4巻

  Wielki S?ownik Polsko - Kaszubski. Tom IV: R-?.

  Eugeniusz Go??bek
  Gdunsk, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 775 c. hard

  2013 年   ISBN  9788362137954   R215639

  Autor S?ownika, Eugeniusz Go??bek (ur. 1949), nale?y do osob dobrze znanych w ?rodowisku kaszubologow. Uczestniczy w ?yciu kulturalnym Kaszub, w rozwoju pi?miennictwa kaszubskiego, a przede wszystkim w formowaniu odmiany ogolnej (literackiej) j?zyka kaszubskiego ju? od ponad 30 lat, w kilku jego stylowych odmianach, m.in. naukowej, szczegolnie jednak sakralnej u publicystycznej. Kaszubi zawdzi?czaj? mu pierwsze i zarazem pe?ne Skaszebione Swi?te Pismiona Nowego Testam?tu (1993), a tak?e ca?? Knega Psalmow? (1999) i kaszubsk? wersj? lekcjonarza To je S?owo Bo?e (2007). Jego autorstwa jest pierwszy w dziejach standaryzacji kaszubszczyzny- Kaszebsczi s?oworz normatiwny (2005). Wielki S?ownik Polsko- Kaszubski gromadzi przede wszystkim w pe?ni udokumentowane s?ownictwo (zawarte np. w s?ownikach B. Sychty, F. Lorentza i S. Ramulta) oraz s?ownictwo tworzone i asymilowane na u?ytek nowych funkcji kaszubszczyzny, zawarte m.in. w S?owniku Polsko-Kaszubskim J. Trepczyka i we wspo?czesnym pi?miennictwie kaszubskim. Z tego S?ownika korzysta? mog? wszyscy, ktorzy chc? wzbogaci? zasob swego s?ownictwa kaszubskiego tak w mowie, jak i przy tworzeniu tekstow pisanych. S?ownik bowiem w miar? mo?no?ci- i oczywi?cie ograniczonej liczby uwzgl?dnianych ?rode?- ma prezentowa? jak najbogatszy zbior s?ownictwa, wyrazy u?ywane przez Kaszubow na co dzie? i te? te zapomniane, m.in. z my?l? o mo?liwo?ci ich odrodzenia we wspo?czesnej kaszubszczy?nie mowionej i pisanej, a wi?c ogolnie: S?ownik obejmuje ca?? leksyk? "przedatn? dlo kaszebizne leteracczi".

  価格(税込み)    \8,360
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。