詳 細

 • Gramatika srpskog jezika. ?irilica.

  Ga?evi? Radojko; Tasi? Milan
  , Beogradska knjiga, Leo commerce 126 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788679501455   R216900

  U?enje gramatike srpskog jezika svedeno je u najve?oj meri na osnovnu ?kolu, te su se tvorci nastavnih planova i programa potrudili da zguraju u tih osam godina ?kolovanja skoro sve ?to su mogli, ne vode?i ra?una ni o uzrastu ni o stvarnim potrebama jednog odraslog pismenog ?oveka. Osnovnim gramati?kim pravilima posve?ivalo se u nastavi vrlo malo pa?nje, a insistiralo se na izuzecima i tzv. grani?nim primerima u kojima nijedna, pa ni na?a gramatika ne oskudeva. O tome svedo?e i nekada?nji prijemni ispiti za srednje ?kole, koji su u mnogo ?emu bili te?i od prijemnih ispita za filolo?ke fakultete, ?to je apsurd bez presedana. Gotovo da nema ispitnog pitanja u tim testovima s primerom koji je o?igledan, tako da su deca nau?ila desetine izuzetaka, a da osnovna pravila nikada nisu dobro savladali. Cilj ove gramatike je upravo da pru?i znanja neophodna obrazovanom odraslom ?oveku u svakodnevnom ?ivotu. Zbog toga je ona li?ena mnogih gramati?kih struktura koje se ina?e sre?u u nau?nim knjigama ovog tipa. Ipak, daleko od toga da autori nisu nastojali da u ovu knjigu ugrade najnovija nau?na saznanja, nastoje?i jedino da ih izlo?e na na?in koji ?e biti razumljiv i onima koji nemaju formalno lingvisti?ko obrazovanje. Autori

  価格(税込み)    \3,410
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。