詳 細

 • Dokumenty pokoju brzeskiego mi?dzy Polsk? I Litw? a Zakonem Krzy?ackim z 31 grudnia 1435 roku./ wyd. A. Szwed, M. Hlebionek, S. Szybkowski, J. Trupinda.


  Toru?, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko?aja Kopernika 592 c. hard

  2021 年   ISBN  9788323146698   R230864

  Dokumenty pokoju zawartego 31 grudnia 1435 roku w Brze?ciu Kujawskim pomi?dzy Polsk? I Litw? a Zakonem Krzy?ackim nale?? do ?rode? wyj?tkowych. Po raz pierwszy w dziejach traktatow polsko-litewsko-krzy?ackich zosta?y one sporz?dzone nie w formie pojedynczej karty, ale pergaminowego poszytu. Szeroki zakres gwarancji spo?ecznych dla postanowie? tego uk?adu zaowocowa? wielk? liczb? przywieszonych do obu aktow g?ownych piecz?ci. Do dzisiaj zachowa?o si? ich 188 przy dyplomie polsko-litewskim oraz 162 przy dokumencie krzy?ackim (prusko-inflanckim). Dotychczas jedynie tekst g?ownego dokumentu polsko-litewskiego by? wielokrotnie publikowany, natomiast jego krzy?acki odpowiednik dopiero teraz doczeka? si? pe?nej edycji. Po raz pierwszy publikowane s? piecz?cie wystawcow I gwarantow obu stron. Wiele tych zabytkow sfragistycznych nie by?o wcze?niej znanych nauce. Wszystko to powoduje, ?e prezentowane wydawnictwo ma niebagatelne znaczenie dla poznania relacji Polski I Litwy z Zakonem, historii spo?ecznej, ale przede wszystkim dla bada? nad ?redniowieczn? dyplomatyk?, sfragistyk? I heraldyk?. Zagadnienia te poruszone zosta?y w rozdzia?ach wst?pnych poprzedzaj?cych w?a?ciw? edycj?, niemniej stanowi? one jedynie punkt wyj?cia dla dalszych docieka? w tej materii.

  価格(税込み)    \16,280
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。